فروش تردمیل اقساطی کیش


فروش تردمیل اقساطی کیش

فروش تردمیل اقساطی کیش

فروش تردمیل اقساطی کیش

1 .قبل ازاستفاده لطفاً تمام قسمت ها را از نظر صحت چك كنيد. درصـورت وجـود

هرگونه نقصي بايد استفاده از دستگاه را قطع و آن را تعمير يا قطعه مورد نظر را تعويض

كنيد.

2 .درحين تمرين لباس و كفش ورزش بپوشيد ، لباس مناسب باعث احساس راحتـي

و ايمني بيشتر مي شود.

 

فروش تردمیل اقساطی اصفهان

3 .درهنگام شروع تمرين حتماً دسته اي تردميل را نگه داريد تا زمين نخوريد.

4 .اگر احساس سرگيجه ، تهوع ، درد در قفس ه سينه يا هراحساس غيرعادي ديگـر

داريد تمرين را فوراً قطع كنيد و كمي تمرين هاي آرام كننده و نرمش انجام دهيد تا بـه

وضعيت نرمال برگرديد. درصورت نيازمي توانيد با پزشك مشورت كنيد.

5 .وقتي از ماساژور استفاده مي كنيد بهتر است بيش از45 دقيقه طول نكشد.

 

فروش تردمیل خانگی اقساطی اصفهان

6 .دستگاه را دقيقاً همانطور كه در دستورالعمل نصب توشيح داده شده نصب كنيد و

فقط از اجزايي كه درفهرست قطعات دستگاه موجود است استفاده كنيد . قبل از نـصب

تردميل حتماً محتوي كارتن دستگاه را با قطعات موجود در فهرست اجـزاء موجـود در

دفترچه راهنماي تردميل مقايسه كنيد. در موارد نيـاز بـه ت عميـر حتمـاً از فروشـنده

دستگاه راهنمايي بخواهيد.

 

قیمت اقساطی تردمیل اصفهان

7 .سفتي پيچ ها و مهره ها و تمامي اتصالات محل استقرار فرد در دستگاه را قبـل از

استفاده دفعه ي اول چك كنيد و سپس در دوره هاي زماني مـنظم ايـن كـار را تكـرار

كنيد. ( هر 1 يا 2 ماه) تا مطمئن باشيد كاربر در شرايطي ايمن قر ار دارد. اجـزاء آسـيب

ديده را به سرعت تعويض كنيد و يا آن را از استفاده خارج كنيد تا تعمير شود.

8 .دستگاه را در محلي خشك و سطحي صاف برپا كنيـد و آن را از هـر گونـه آب و

رطوبت محفوظ بداريد. قسمت هاي ناهموار زمين بايد با اندازه هاي مناسب و به وسـيله

قسمت هاي تهيه شده ي قابل تنظيم دستگاه در صورت نصب جبـران شـود . مطمـئن

شويد كه هيچ گونه تماسي با آب و رطوبت وجود ندارد.

 


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.