فروش تردمیل اقساطی کرج


فروش تردمیل اقساطی کرج

 

فروش تردمیل اقساطی کرج
فروش تردمیل اقساطی کرج

 

فعاليت بدني و ورزش منظم از راههاي مؤثر، كمهزينه

و كم خطر براي پيشگيري و درمان مشكلات قلبي-عروقي

به شمار ميرود  اين در حالي است كه پاسخ هاي

 

متفاوت قلبي-عروقي به انواع مختلف تمرينات ورزشي، از

چالشهاي بحثبرانگيز در بين محققان و متخصصان

پزشكي- ورزشي است.

 

خرید تردمیل اقساطی کرج

 

پاسخهاي قلبي-عروقي به انواع تمرينات ورزشي براساس

سن، جنسيت، وضعيت سلامت فردي و ماهيت رشته هاي

ورزشي تا حد زيادي متفاوت است

نتايج مطالعات بيانگر وجود ارتباط معنادار بين فعاليت فيزيكي

و سطح آمادگي جسماني افراد با شاخص هاي عملكردي

قلب مانند فشارخون سيستولي، ضربان قلب و حاصلضرب

قیمت اقساطی تردمیل کرج

 

ضربان در فشار (RPP ( (Product Pressure Rate (است

اين در حالي است كه در زمينة نقش شدت و نوع ورزش در

بهبود شاخص هاي عملكردي قلب، اتفاق نظر كلي وجود

ندارد.

برخي محققان انجام ورزش با شدت متوسط تا شديد

را در كاهش فشارخون سيستولي افراد جوان مؤثر

ميدانند و معتقدند انجام فعاليت بدني و تمرينات با شدت

پايين تأثيري در كاهش فشارخون سيستولي ندارد

 

فروش تردمیل  خانگی اقساطی کرج

 

كاهش فشارخون سيستولي پس از تمرينات با شدت بالا

احتمالاً به دليل افزايش تودة عضلاني اتفاق ميافتد. ضربان

قلب و فشارخون متغيرهاي مهمي براي تعيين تغييرات

اكسيژن مصرفي ميوكارد به هنگام فعاليت ورزشي محسوب

ميشوند  (ازاينرو، يكي از مهم ترين چالش ها براي

حفظ تعادل (هوموستاز) بدن طي فعاليت ورزشي، افزايش

نياز عضله به اكسيژن است. مصرف اكسيژن ميوكارد از

طريق كنش متقابل بين گسترش تنش و انقباضپذيري

ميوكارد و ضربان قلب تعيين ميشود. براساس شواهد

پژوهشي، افزايش ضربان قلب مسئول 50 تا 70

درصدانقباضپذيري مسئول 15 تا 25 درصد و كار بطني

مسئول 15 تا 25 درصد افزايش در اكسيژن مصرفي

ميوكارد در جريان فعاليت ورزشي است (RPP

به عنوان شاخص نسبي كار قلب تا حد زيادي با اندازه

گيري مستقيم اكسيژن مصرفي ميوكارد ارتباط دارد و با

افزايش بار كار قلب افزايش مييابد و به هنگام فعاليت، نياز

عضلة قلبي را به خون كافي فراهم ميكند. ضربان قلب و

فشارخون از سادهترين و در عين حال هشداردهنده ترين

متغيرهاي قلب و عروق هستند.

 


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.